Members

E-mail + @phys.s.u-tokyo.ac.jp
ProfessorKensuke Kobayashikensuke
Assistant ProfessorKento Sasakikento.sasaki
D2Kensuke Ogawakensuke.ogawa
D2Moeta Tsukamotomoeta.tsukamoto
D1Shunsuke Nishimurashunsuke.nishimura
D1Yuki Nakamurayuki.nakamura
M2Hao Guhao.gu
M2Kouki Yamamotokouki.yamamoto
M1Taku Kobayashitaku.kobayashi
M1Ryotaro Sudaryotaro.suda
Alumni
Shuji ItoM, 2021-2022